Splnomocnenci Bučková a Bukovszky rokovali o spoločných cieľoch

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky na dnešnom stretnutí prerokovali priority svojich úradov a dohodli sa na užšej spolupráci v nasledujúcom období.  Obaja skonštatovali, že menšinové otázky vo vlastných portfóliách sú prepojené a existuje mnoho prienikov.

Splnomocnenec Bukovszky zdôraznil, že jeho úrad aktuálne stojí pred dvoma dôležitými úlohami. Ide o prípravu na sčítanie obyvateľstva a prípravu menšinového zákona. Bukovszky je presvedčený, že v obidvoch prípadoch môže byť úrad splnomocnenkyne nápomocný. Z tohto dôvodu splnomocnenec Bukovszky požiadal Andreu Bučkovú o participáciu na tvorbe komplexného menšinového zákona a na vytvorení jednotného komunikačného rámca pri interpretácii výsledkov sčítania obyvateľstva.

Splnomocnenkyňa Bučková prisľúbila plnú podporu a spoluprácu pri príprave menšinového zákona. Tiež podporila spoločný postup pri interpretácií výstupných údajov z sčítania obyvateľstva. Bučková je presvedčená, že možnosť hlásiť sa k druhej identite musí byť presne zadefinovaná a nesmie uškodiť záujmom rómskej menšiny.

„Dnešné stretnutie vnímam pozitívne. Moja ponuka spolupráce smerovala k posilneniu menšinových práv Rómov. Musíme si uvedomiť, že len tak bude spoločenská integrácia a inklúzia Rómov úspešná“, podotkol Bukovszky.

28075