Splnomocnenec Bukovszky prijal veľvyslanca Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny pre otázky národnostných menšín Mykola Baltažima

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol so splnomocneným veľvyslancom Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny pre otázky národnostných menšín Mykolom Baltažim a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ukrajiny v SR Yuriim Mushkom. Cieľom stretnutia bola výmena skúsenosti s aplikáciou menšinových práv na Slovensku a oboznámenie sa s dlhoročným vývojom slovensko-maďarských partnerských vzťahov, ktoré môžu slúžiť ako pozitívny príklad riešenia bilaterálnych vzťahov pre Ukrajinu.
 
Mykola Baltaži  poďakoval za postoj Slovenskej republiky v otázke vojnového konfliktu na východe krajiny. Zdôraznil, že Ukrajina zaručuje práva národnostných menšín a snaží sa mať dobré susedské vzťahy so všetkými jej susedmi, pričom hľadá tie možnosti a skúsenosti, ktoré mu v tomto úsilí napomôžu. Aj z toho dôvodu požiadal splnomocnenca o poskytnutie informácií a zdieľanie skúsenosti, ktoré získal pri koordinácií a uplatňovaní menšinových práv na Slovensku a o mechanizmoch finančnej podpory v zmysle domácej legislatívy a na základe Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.

Splnomocnenec Bukovszky pripomenul, že slovensko-maďarské medzivládne vzťahy sú na historicky najlepšej úrovni, hoci existujú odlišné názory napr. v otázke dvojitého občianstva. Uviedol niektoré kroky, ktoré prispeli k zlepšeniu slovensko-maďarských vzťahov a ukrajinskú stranu oboznámil s jednotlivými legislatívnymi a mimolegislatívnymi krokmi vlády a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky pre uplatnenie menšinových práv. Bukovszky zdôraznil, že demokratický a európsky prístup štátu k národnostným otázkam je garanciou rozvoja spoločnosti. Ďalej poukázal na dôležitosť aktívnej účasti príslušníkov menšín na správe krajiny na všetkých úrovniach. Jednak je to pozitívny signál, čo sa týka pluralitnej spoločnosti, ale zároveň prispievajú i ku zvýšeniu pocitu komfortu príslušníkov menšín.
 
Mykola Baltaži a Yurii Mushka poďakovali za komplexné informácie a vyzdvihli, že dlhodobé skúsenosti slovenskej strany môžu byť nápomocné pri riešení medzištátnych vzťahov Ukrajiny. 

26680