Splnomocnenec Bukovszky sa stretol s ministrom zdravotníctva Lengvarským

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny už pri príprave správy o používaní menšinových jazykov, ktorá sa predkladá vláde SR, zistil, že v oblasti zdravotníctva sú značné rezervy a treba sa zamerať na odstránenie týchto problémov. Aj keď paradoxne pandémia pomohla presadiť jazykové práva menšín hlavne pri zverejňovaní základných informácií a opatrení týkajúcich sa COVID-u, u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti takmer úplne chýbajú označenia, informácie a nápisy pre pacientov v menšinových jazykoch.

Hlavnou prekážkou presadzovania dvojjazyčnosti je fakt, že poskytovatelia a zriaďovatelia si neuvedomujú svoje zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú z menšinového jazykového zákona. Týka sa to značnej časti súkromných zdravotníckych zariadení a zariadení, ktoré patria pod vyššie územne celky. Cieľom stretnutia bolo nájsť prierezy pri presadzovaní jazykových práv v tejto oblasti.

László Bukovszky privítal konštruktívne a vecné stretnutie s ministrom Lengvarským, ktorý prisľúbil intenzívnu spoluprácu medzi ministerstvom zdravotníctva a úradom splnomocnenca na očkovacej kampani v menšinových jazykoch. Taktiež sa dohodli, že v nasledujúcich mesiacoch sa pripraví zmena legislatívy a usmernenie, ktoré uľahčí presadenie menšinových jazykových práv v regionálnom zdravotníctve.

„Menšinové jazykové práva v oblasti zdravotníctva sú dlhodobo mimo verejného záujmu a len občas prichádzajú podnety od občanov. Mojou snahou je, aby litera zákona, ktorá hovorí o povinnosti zverejňovať všetky informácie o ochrane života a zdravia aj v menšinovom jazyku, bola dodržaná. Neviem si predstaviť ideálnejšiu a dôležitejšiu oblasť ako je sektor zdravotníctva“, zdôraznil Bukovszky.
28759