Splnomocnenec Bukovszky vyzýva obce na odstránenie nedostatkov

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky na základe výsledkov Správy o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2019-2020, ktorá bola schválená vládou 7. januára 2021, vyzval listom menšinové obce na odstránenie nedostatkov v oblasti dodržiavania menšinových jazykových práv.

Úrad splnomocnenca vyhodnotil samosprávami vyplnené rozsiahle dotazníky a pre každú konkrétnu obec či mesto zosumarizoval nedostatky. Z celkového počtu (638) menšinových obcí bolo bez nedostatkov 58 (57 maďarských a 1 rusínska). Aplikačná prax jazykových práv na úrovni obcí a miest sa postupne zlepšuje. Potvrdzuje to skutočnosť, že od roku 2012 sa postupne zvyšuje počet tzv. príkladných obcí, ktoré svoje zákonné povinnosti a možnosti maximálne aplikujú. Kým v roku 2016 bolo takýchto obcí osem, tak  podľa poslednej správy ich je 58. Za 4 roky je to sedemnásobné zlepšenie.

Zistené a konkretizované nedostatky sú väčšinou správne delikty, na základe ktorých sa môže začať správne konanie a udelenie finančnej pokuty. Podľa písomnej výzvy majú obce informáciu o spôsobe a termíne odstránenia nedostatkov zaslať do konca mája. Splnomocnenec vo svojom liste poskytol všetkým obciam základné informácie odbornej a metodickej pomoci pri aplikácii menšinového zákona a podľa aktuálnej pandemickej situácie plánuje v druhom polroku regionálne stretnutia so zástupcami dotknutých samospráv.

V prípade nejasností a ďalších informácií môžu obecné a mestské úrady kontaktovať sekretariát Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na telefónnom čísle: 02 / 209 25 165.
(Foto:sobotnik.sk)
28474