Splnomocnenec na celoštátnej súťaži Poznaj slovenskú reč

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 7. júna 2018 zúčastnil 38. ročníka celoštátnej súťaže Poznaj slovenskú reč v Nových Zámkoch. Súťaž je jedným z najstarších podujatí na školách s vyučovacím jazykom maďarským a každoročne je vyhlásená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej cieľom je skvalitňovanie jazykovej pripravenosti žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ako aj vytváranie kladného vzťahu k vyučovaciemu predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Splnomocnenec vlády vo svojej úvodnej reči vyzdvihol význam podujatia, ale poukázal aj na to, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia na skvalitnenie výučby slovenského jazyka pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským v kontexte novej koncepcie, ktorá koncom minulého roka bola predstavená odbornej verejnosti.

Fotogaléria
23727