Splnomocnenec na konferencii v Štrasburgu

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa v dňoch 18. a 19. júna 2018 zúčastnil medzinárodnej konferencie, ktorú pri príležitosti 20. výročia nadobudnutia platnosti Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov organizovala Rada Európy v Štrasburgu pod záštitou chorvátskeho predsedníctva Výboru ministrov Rady Európy. Cieľom konferencie bolo poukázať na nové výzvy, ktorým Európa čelí, a tiež na to, ako tieto zmeny ovplyvnia menšinovú politiku štátov. Hľadali sa spôsoby, ako posilniť dnešné mechanizmy na monitorovanie jazykových práv národnostných menšín, aby členské krajiny konali v duchu spomínaných dokumentov.  Diskutujúci vyzdvihli dôležitosť odpolitizovania národnostnej otázky a kládli dôraz na participáciu národnostných menšín pri tvorbe národnostných politík. Prednášajúci poukázali na to, že na monitorovanie jazykových práv členské štáty nemajú pozerať ako na záťaž, ale ako na pomôcku pre zlepšenie postavenia svojich občanov.
Splnomocnenec László Bukovszky hodnotí konferenciu vysoko pozitívne a verí, že ciele a priority úradu pri presadzovaní a rozširovaní  jazykových práv národnostných menšín sú reálne a v kontexte s medzinárodnými dokumentmi.
Pri tejto príležitosti okrem zahraničných partnerov sa splnomocnenec stretol aj s veľvyslancom a stálym predstaviteľom SR pri Rade Európy Marekom Eštokom, s ktorým diskutoval o postojoch jednotlivých členských krajín Rady Európy k menšinovým otázkam.

23852