Splnomocnenec prijal maďarskú ombudsmanku pre národnostné menšiny

Na pozvanie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho úrad splnomocnenca navštívila zástupkyňa verejného ochrancu práv a ombudsmanka pre národnostné menšiny v Maďarsku, Erzsébet Sándor - Szalay.
Ombudsmanka informovala o právomociach svojho úradu pri ochrane práv menšín a priblížila, aké druhy sťažností riešia najčastejšie. Zdôraznila, že najviac podaní prichádza od príslušníkov národnostných menšín, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii a ich právne povedomie pri presadzovaní svojich práv je nízke. Ďalšiu veľkú kategóriu tvoria sťažnosti týkajúce sa zabezpečenia menšinového vzdelávania. Na rozdiel od slovenských reálií otázky súvisiace s uplatňovaním menšinových jazykových práv rezonujú v ich krajine menej. László Bukovszky priblížil svoje kompetencie ako poradného orgánu vlády SR a taktiež poskytol krátke hodnotenie svojej činnosti od jari 2016.  Vyzdvihol niektoré aktivity a výsledky, ktoré za ostatné roky viedli k posilneniu aplikácie práv národnostných menšín v praxi. V krátkosti predstavil Akčný plán na ochranu práv národnostných menšín na obdobie 2016 - 2020, ktorý je zásadným vládnym dokumentom na zlepšenie postavenia národnostných menšín.   
 

Obaja sa zhodli na tom, že hlbšia spolupráca a vzájomná výmena skúseností môžu prispieť  pri presadzovaní práv národnostných menšín vo svojich krajinách.
 


23946