Splnomocnenec sa stretol s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky  prijal  28. januára 2019 predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, pani Alžbetu Hollerovú Račkovú, s ktorou diskutoval o postavení slovenskej menšiny v Maďarsku a o možnostiach prehĺbenia vzájomnej  spolupráce pri presadzovaní jazykových práv menšín v oboch krajinách.
 
László Bukovszky načrtol konkrétne kroky, ktoré môžu byť nápomocné pri presadzovaní pozitívnych príkladov do menšinovej politiky. Hlavný dôraz kládol na aktuálne odporúčanie maďarsko-slovenskej zmiešanej komisie pre národnostné menšiny, ktoré iniciuje vytvoriť pre obe krajiny potrebné odborné, metodické a finančné prostriedky na prípravu menšinovej terminológie. Splnomocnenec pri tejto príležitosti priblížil predsedníčke slovenskej samosprávy v Maďarsku prácu jazykových poradných skupín a navrhol participovať na ich činnosti delegovanému odborníkovi slovenskej samosprávy v Maďarsku. Splnomocnenec je presvedčený, že takáto forma spolupráce bude prospešná pre obe národnostné menšiny.
Alžbeta Hollerová Račková uvítala a vysoko ocenila túto možnosť a vyslovila nádej, že v dohľadnej dobe nájdu spôsob, ako sa zapojiť do práce slovensko-maďarskej terminologickej jazykovej skupiny splnomocnenca.  
 
 


26237