Splnomocnenec sa zúčastnil konferencie OBSE k 10. výročiu Bolzánskych odporúčaní

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a Alena Kotvanová riaditeľka odboru postavenia a práv národnostných menšín sa 16. júla 2018 zúčastnili na konferencii k 10. výročiu Bolzánskych odporúčaní k národnostným menšinám v medzištátnych vzťahoch. Medzinárodnú konferenciu zorganizovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe s talianskou stranou v rámci jeho predsedníctva OBSE v roku 2018 v Udine, správnom centre regiónu Furlansko-Júlske Benátky, ktorého obyvateľstvo tvoria z 90 % Friuláni hovoriaci friulánskym jazykom uznaným za regionálny jazyk.
 
Cieľom konferencie bolo reflektovať vplyv Bolzánskych odporúčaní a analyzovať skúsenosti z doterajšej praxe ich realizácie, ako aj identifikovať nové výzvy v spojitosti s ich presadzovaním. Výročnú konferenciu otvoril vysoký komisár OBSE pre národnostné menšiny Lamberto Zannier. Konferencia s podtitulom Nové výzvy a skúsenosti z doterajšej praxe pozostávala zo štyroch panelov k témam ako vplyv štátnych dotácií poskytovaných príbuzným komunitámv zahraničí; mechanizmy posilňujúce bilaterálnu spoluprácu týkajúcu sa národnostných menšín; úloha multilaterálnych inštitúcií pri predchádzaní a riešení medzištátnych sporov týkajúcich sa národnostných menšín. V rámci panelovej diskusie medzi inými vystúpila aj Simona Granata-Menghini, zástupkyňa tajomníka Benátskej komisie, Alexei Avtonomov, člen Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie a ďalší významní hostia z odbornej a akademickej obce.
 
Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky sa pri tejto príležitosti stretol so zástupcami OBSE, a taktiež prediskutoval s Ferencom Kalmárom, ministerským splnomocnencom zodpovedným za rozvoj susedskej politiky Maďarska, aktuálne otázky týkajúce sa plnenia úloh Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín. Splnomocnenec vyzdvihola ocenil dôležitosť prijatia Bolzánskych odporúčaní k národnostným menšinám v medzištátnych vzťahoch, avšak poukázal na to, že samotný dokument efektívnu ochranu práv národnostných menšín môže garantovať len v súčinnosti s plnením ostatných odporúčaní OBSE vo vzťahu k národnostným menšinám, predovšetkým Lundským, Haagskym, ale aj Ľubľanskými a Grazskymi a odporúčaniami z Osla, ktoré tiež reflektujú na aktuálne výzvy v tejto oblasti.

Fotogaléria
24305