Splnomocnenec v parlamente EU

Na pozvanie predsedu Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Clauda Moraesa a poslanca Európskeho parlamentu Józsefa Nagya sa splnomocnenec vlády SRpre národnostné menšiny László Bukovszky zúčastnil vypočutia  výboru o minimálnych normách pre národnostné menšiny v EÚ. Správu o minimálnych normách pre výbor vypracoval poslanec Nagy a na vypočutí sa okrem splnomocnenca zúčastnili aj ďalší odborníci z Rady Európy a z civilného sektoru.
Splnomocnenec vo svojom vystúpení pred výborom zdôraznil, že medzi jazykovými právami menšín a ostatnými základnými ľudskými právami ako je sloboda svedomia, náboženstva a prejavu, bezpochyby existuje určitá spojitosť. Pripomenul, že uznanie alebo odmietnutie jazykových práv národnostných menšín úzko súvisí s demokratickými hodnotami,  preto aplikáciu jazykových práv považuje za základný pilier demokratickej spoločnosti. 
V ďalšej časti príhovoru László Bukovszky poukázal na to, že vizuálna dvojjazyčnosť má výnimočné postavenie pri presadzovaní jazykových práv. Možnosti a spôsob aplikácie vizuálnej dvojjazyčnosti verne odzrkadľuje jazykový status národnostných menšín v danej krajine a  má niekoľko poslaní: u príslušníkov národnostných menšín posilňuje a zvyšuje dôveru v používaní materinského jazyka, pre väčšinové obyvateľstvo vysiela pozitívny príklad jazykovej rozmanitosti a v neposlednom rade môže prispieť aj k spoločenskej integrácii menšín.
Výbor o správe bude hlasovať najskôr v októbri a v prípade podpory bude zaradená na plenárne zasadnutie parlamentu.
 
 

Fotogaléria
24881