Splnomocnenec v regióne Gemer

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky v rámci jednodňovej pracovnej cesty navštívil niekoľko miest v regióne Gemer. Hlavným cieľom návštev bolo zoznámiť sa s aplikáciou menšinových jazykových práv vo verejnej správe na regionálnej úrovni. V Rimavskej Sobote mal splnomocnenec pracovné stretnutie s prednostom okresného úradu Csabom Csízim. Prednosta oboznámil splnomocnenca o krokoch smerujúcich k presadzovaniu dvojjazyčnosti v rámci okresného úradu. Splnomocnenec informoval prednostu o  vypracovaní jednotného prekladu jednotlivých organizačných útvarov okresných úradov do maďarského jazyka, ktorý bol postúpený Ministerstvu vnútra SR.  Splnomocnenec dúfa, že čoskoro bude jednotne aplikovaný.

Ďalšia zastávka splnomocnenca bola v Tornali, kde sa stretol s primátorkou mesta Annou Szögedi a prednostom mestského úradu  Ladislavom Nagyom. Okrem aplikačnej praxe jazykových práv sa splnomocnenec zaujímal o dôvod presťahovania miestneho gymnázia do Rimavskej Soboty. Splnomocnenec zdôraznil, že kvalita stredoškolskej výučby sa môže zvyšovať  len súčinnosťou pedagógov, rodičov, miestnej a regionálnej samosprávy.
Pracovnú cestu splnomocnenec ukončil v Rožňave, kde sa stretol s primátorom mesta Pavlom Burdigom a zúčastnil sa konferencie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia Gombaseckých kultúrnych slávností Csemadoku.
 


24019