Splnomocnenec víta pozitívny vývoj nových možností posilnenia bilingválnej administratívnej komunikácie

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta podporu bilingválnej administratívnej komunikácie cieleným vzdelávaním na vysokých školách.  V minulých dňoch odovzdali na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre diplomy absolventom magisterského študijného programu Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii už po druhýkrát. Tento program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu s názvom Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor. Študenti získali vedomosti z predmetov ekonómie, ako aj z maďarskej jazykovedy, kultúry, literatúry, rétoriky, tlmočenia a prekladateľstva. Osobitnú pozornosť venovali používaniu jazyka maďarskej menšiny na Slovensku z právneho a jazykovedného hľadiska. Študijný program bol zameraný na presadenie sa absolventov na trhu práce najmä na takých pozíciách, kde je potrebné zabezpečiť aj používanie jazyka národnostných menšín. Absolventi študijného programu sa môžu uplatniť ako pracovníci interkultúrnej spolupráce v rámci organizácie štátnej správy a samosprávy, hospodárskej sféry, medzinárodných inštitúcií, ako aj jazykoví a administratívni mediátori.
Podľa splnomocnenca rozšírenie základne profesionálov ovládajúcich administratívnu terminológiu v maďarskom jazyku nepochybne pomôže pozdvihnúť  jazykovú úroveň úradného styku a jazykového komfortu v menšinovom prostredí, a taktiež môže prispieť k odstráneniu aplikačných ťažkostí jazykových práv.


24212