Splnomocnenec víta rozhodnutie Európskeho parlamentu, v ktorom poslanci požadujú legislatívu na ochranu menšinových práv

Európsky parlament na základe iniciatívy poslanca Józsefa Nagya (EPP) prijal uznesenie o spoločných pravidlách, ktoré by zaistili rešpektovanie práv národnostných menšín v Únii. Poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby vypracovala a predložila návrh smernice, ktorá by zadefinovala minimálne normy pre menšiny v EÚ. Jej súčasťou by mali byť jasné kritériá a opatrenia zamerané na diskriminácie menšín v členských štátoch. Poslanci zdôrazňujú, že členské štáty by mali zabezpečiť ôsmim percentám občanom EÚ, ktorí patria k národnostným menšinám, možnosť uplatniť si svoje práva v oblasti kultúry, jazyka a vzdelávania. Zasadzujú sa tiež za vytvorenie únijného systému na ochranu menšín a preskúmanie vnútroštátnych menšinových politík.
 
„Našim najdôležitejším cieľom je znížiť počet nenávistných prejavov a problémov, ktoré z nich vyplývajú. Všetci občania EÚ by mali mať možnosť bez strachu využívať svoj materinský jazyk na ulici či vo verejnom živote. Radi by sme vybudovali mosty medzi väčšinovou a menšinovými kultúrami, aby sa mohli navzájom akceptovať a podporovať. EÚ musí rešpektovať svoju jazykovú a kultúrnu rozmanitosť," uviedol spravodajca József Nagy. Uznesenie  plénum schválilo pomerom hlasov 489 (za): 112 (proti): 73 (zdržalo sa hlasovania).

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta rozhodnutie Európskeho parlamentu a pripomína, že uznesenie prijali s vysokou podporou, čo je jednoznačným dôkazom toho, že Únia k menšinovým právam postupne prikladá čoraz väčší význam. Dosiahnutý úspech teší o to viac splnomocnenca, že na schválenom materiáli mohol participovať a taktiež osobne vystúpiť s prejavom na zasadnutí Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.
(SITA, ÚSNM) (foto:facebook József Nagy)

Dokument SK:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//SK
Dokument HU:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//HU
Dokument CZ:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//CS
Dokument DE:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//DE
Dokument HR:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//HR
Dokument PL:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//PL

25822