Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny navštívil zástupcu veľvyslanca Holandského kráľovstva

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal pozvanie pána Martijna Lambartsa, zástupcu veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku. Cieľom stretnutia bola výmena informácií a skúseností v kontexte menšinovej politiky na Slovensku. László Bukovszky oboznámil zástupcu veľvyslanca o aktivitách Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Splnomocnenec podrobne informoval pána Lombartsa o riešení aktuálnych otázok aplikačnej praxe uplatňovania jazykových práv národnostných menšín v SR, ako aj o kľúčových materiáloch v oblasti národnostnej politiky, ktoré boli prijaté v poslednom období vládou SR. Obe strany sa dohodli na pokračovaní vzájomnej komunikácie a spolupráci v oblasti menšinových politík.

22710