Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny víta prijatie nariadenia vlády, ktoré pomôže menšinovým školám

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny víta prijatie novely nariadenia vlády upravujúcej mzdový a prevádzkový normatív základných škôl. Nová úprava prináša zvýšenie mzdového normatívu a normatívu na výchovno-vzdelávací proces na žiaka základných škôl, ktorý bude pre školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským predstavovať 113 percent, a na žiaka učiaceho sa jazyk národnostnej menšiny podľa rámcového učebného plánu pre základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny 104 percent. Navýšenie normatívov reflektuje zvýšené personálne a prevádzkové náročnosti vzdelávania žiakov v národnostných školách a sa dotkne vyše 30-tisíc žiakov. Splnomocnenec vlády SR László Bukovszky je presvedčený, že uvedená právna úprava pozitívne ovplyvní ďalší rozvoj národnostného školstva.

23054