Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do Spolkovej republiky Nemecko

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny uskutočnil spolu s riaditeľkou kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Alenou Kotvanovou v dňoch 26.  ̶  27. apríla 2017 zahraničnú pracovnú cestu do Spolkovej republiky Nemecko (SNR). V rámci prvého dňa pracovnej cesty sa zúčastnil na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Domowiny  – Zwjazk Łužiskich Serbow v Bautzene  ̶ Budyšíne. Za prítomnosti Dawida Statnika, predsedu Domowiny, Christiny Boguszovej, riaditeľky Srbského múzea Bernarda Ziescha, viceprezidenta FUEN (Federal Union of European Nationalities) splnomocnenec prezentoval priority národnostnej politiky na Slovensku a v následnej diskusii spoločne hľadali možnosti vzájomnej spolupráce. V rámci návštevy si splnomocnenec prezrel expozície Srbského múzea v sprievode riaditeľky múzea.
V rámci druhého dňa pracovnej cesty prijal splnomocnenca Lászlóa Bukovszkeho spolkový splnomocnenec pre otázky vysídlencov a národnostné menšiny Hartmut Koschyk. Na prijatí sa zúčastnil aj Peter Lizák, veľvyslanec SR v SNR, Alexander Schumacher, vedúci referátu pre otázky vysídlencov a národnostné menšiny Ministerstva vnútra SNR, Matthias Ohnemüller z Referátu pre nemecké menšiny v zahraničí Ministerstva zahraničných vecí SNR, Brunhilde Reitmeier-Zwick, predsedníčka združenia Karpatských Nemcov v SRN a Ondrej Pöss, predseda Karpatskonemeckého spolku na Slovensku a ďalší. Obe strany sa navzájom informovali o prioritách v oblasti národnostných politík oboch krajín. László Bukovszky predstavil svoje ciele v tejto oblasti v kontexte zámerov programového vyhlásenia vlády SR, ako aj Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020. V rámci diskusie si vymenili skúsenosti s uplatňovaním národnostných politík v praxi a dohodli sa na pokračovaní vzájomného dialógu. V závere pracovnej cesty sa na pozvanie veľvyslanca SR v SNR Petra Lizáka uskutočnilo pracovné stretnutie na pôde veľvyslanectva SR v Berlíne.

Fotogaléria
22190