Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny absolvoval zahraničnú pracovnú cestu v Budapešti

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny 15. júna 2017 absolvoval zahraničnú pracovnú cestu v Budapešti, v rámci ktorej  sa zúčastnil pracovnej porady Výboru pre národnosti v Maďarsku Národného zhromaždenia v budove parlamentu v Budapešti. Na rokovaní bol prítomný pán Ján Fuzik predseda výboru a parlamentný hovorca slovenskej národnosti, ako aj podpredseda výboru a hovorca rómskej národnosti a traja predsedovia podvýborov, ktorí boli zvolení srbskou, nemeckou a slovinskou národnostnou komunitou. Obsahom stretnutia bola výmena skúseností o formách politického zastúpenia a celkovom postavení národnostných menšín v oboch krajinách. 
 
V popoludňajších hodinách sa splnomocnenec stretol s Ferencom Kalmárom, ministerským splnomocnencom  pre rozvoj susedských vzťahov a spolupredsedom Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitostí menšín. Na spoločnom stretnutí obe strany zhodnotili postup pri plnení odporúčaní XIII. zasadnutia Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitostí menšín, ktoré sa uskutočnilo 3. novembra 2016.

22396