Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na pracovnej ceste v Komárne a Martine

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky 8. novembra 2017 vystúpil na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku s prednáškou „Systém financovania vedeckých publikácií a menšinovej literatúry“. V rámci prednášky splnomocnenec informoval študentov o dotačnom programe Kultúra národnostných menšín, ako aj o právomociach a úlohách splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Následne sa v Martine stretol s vedením Múzea kultúry Čechov na Slovensku a Múzea kultúry Rómov na Slovensku, kde sa oboznámil s činnosťou týchto dvoch vedeckovýskumných a kultúrno-vzdelávacích inštitúcií Slovenského národného múzea, ktoré ochraňujú a prezentujú predmety kultúrnej hodnoty ako súčasť kultúrneho dedičstva národnostných menšín. Základnou oblasťou činnosti týchto múzeí je získavanie zbierkového fondu, jeho spracovanie, ochrana a prezentácia českej a rómskej kultúry.

22924