Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 28. marca 2017 stretol s Gabrielou Matečnou, ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k otázkam zlepšenia možností používania jazykov národnostných menšín v praxi. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie záverov a odporúčaní Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 -2016, v rámci ktorej boli identifikované nedostatky v oblasti používania jazykov národnostných menšín v regionálnych veterinárnych a potravinových správach. Diskusia na oboch pracovných stretnutiach viedla k vzájomnej dohode zúčastnených na postupe pri zlepšovaní podmienok používania jazykov národnostných menšín a dostupnosti príslušných služieb v praxi. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny bude  poskytovať v rámci tohto procesu súčinnosť, ako aj odbornú a metodickú pomoc.

22067