Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s prednostami okresných úradov Dunajská Streda a Komárno

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 28. augusta 2017 v Dunajskej Strede zúčastnil na pietnom akte kladenia vencov pred Pomníkom padlých partizánov v Slovenskom národnom povstaní. Následne sa zúčastnil pracovného stretnutia s prednostom Okresného úradu v Dunajskej Strede, pánom Jurajom Morvayom, s ktorým prediskutoval otázky spolupráce v oblasti zlepšenia používania maďarského jazyka v praxi, a to najmä v úradnom styku a spoločne hľadali riešenia zamerané na odstránenie nedostatkov, na ktoré poukázala Správa o používaní jazykov národnostných menšín za roky 2015 – 2016. Ďalej sa zúčastnil pracovného stretnutia s prednostom Okresného úradu v Komárne, pánom Lászlóm Szendim, s ktorým rokoval taktiež o otázkach spolupráce v oblasti zlepšenia používania maďarského jazyka v praxi. Výsledkom oboch stretnutí bola dohoda na spoločných krokoch vedúcich k napĺňaniu zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, ako aj o poskytovaní odbornej a metodickej pomoci.

22659