Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa stretol s predsedom Úradu pre normalizáciu a skúšobníctvo SR

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 21. marca 2017 stretol s Pavlom Pavlisom, riaditeľom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k otázkam zlepšenia možností používania jazykov národnostných menšín v praxi. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie možnosti v oblasti zlepšenia používania jazykov národnostných menšín v praxi, a to najmä pokiaľ ide o možnosti uvádzania textových informácií týkajúcich sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR, ako aj informačných tabuliek na elektrických, plynových a iných zariadeniach na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku národnostných menšín. Zároveň sa dohodli na spoločnom postupe a spolupráci v danej oblasti. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny bude  poskytovať v rámci tohto procesu súčinnosť, ako aj odbornú a metodickú pomoc.

22036