Splnomocnenec vyzýva energetické firmy k dodržaniu zákona

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky považuje za prioritu, aby sa dodržiavali ustanovenia zákona o menšinových jazykoch, ktorý jednoznačne určuje, že informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky sa uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.

Z dôvodu dlhodobého ignorovania tohto faktu splnomocnenec listom vyzval najväčšie energetické distribučné firmy k dodržiavaniu zákona o menšinových jazykoch. Energetické spoločnosti vo väčšej miere vlastnia objekty a zariadenia, ktoré predstavujú zvýšené riziko pre zdravie a život občanov, preto úrad splnomocnenca pokladá za nevyhnutné označiť ich aj v jazyku národnostných menšín v obciach podľa nariadenia vlády č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva.
 
V tejto súvislosti úrad splnomocnenca v poslednom čase dostáva od občanov vo zvýšenej miere upozornenia ohľadom porušenia zákona energetickými firmami. Splnomocnenec upozorňuje, že porušenie povinnosti sa považuje za správny delikt, za ktorý sa môže udeliť pokuta vo výške od  50 eur do 2500 eur.

24475