Štatistické zisťovanie za oblasť kultúry národnostných menšín

Vážení respondenti, vážené respondentky,
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 540/2001 Z. z.“) vykonáva ročné štatistické zisťovanie s cieľom získania informácií o subjektoch a aktivitách v oblasti financovania kultúry národnostných menšín v Slovenskej republike. Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s jednotlivými ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie. 

Účelom štatistického zisťovania je získanie údajov o stave kultúry národnostných menšín za kalendárny rok. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. každému subjektu – spravodajskej jednotke, ktorá vykonáva aktivity v oblasti kultúry národnostných menšín. Spravodajskými jednotkami sú subjekty národnostných menšín – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, VÚC a nimi zriadené subjekty, obce a nimi zriadené subjekty, právnické osoby, ako aj subjekty, ktoré vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre národnostných menšín v Slovenskej republike. Sledovaným obdobím je predchádzajúci kalendárny rok, teda rok 2017.

Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní. Elektronický formulár výkazu, ktorý vyplní každá spravodajská jednotka na základe vlastnej evidencie, je potrebné vyplniť v súlade s metodickými vysvetlivkami. Ak Váš subjekt (spravodajská jednotka) v uplynulom roku nevykonával/prerušil/ukončil činnosť v oblasti kultúry národnostných menšín, vypĺňate identifikačnú stranu štatistického výkazu a modul výkazu týkajúci sa času potrebného na jeho vyplnenie. Poskytnuté údaje sú chránené a dôverné, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnych zisťovaní a analýz.

Spravodajská jednotka vypĺňa elektronický formulár, ktorý nájde na stránke: http://govmin.vlada.gov.sk/

V prípade, že potrebujete bližšie informácie, kontaktujte: Judita Trnovcová, judita.trnovcova@vlada.gov.sk

V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov štatistického zisťovania Vás žiadame vyplnenie štatistických elektronických formulárov v termíne do 15. marca 2018.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

20252

Dátum poslednej aktualizácie: 15.08.2017