Stretnutie s riaditeľmi národnostných múzeí

V priestoroch hotela Bôrik prebehla diskusia predsedu Výboru pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkého s riaditeľmi národnostných múzeí, generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea a zástupcov Ministerstva kultúry SR za účasti zástupcov národnostných menšín, ktoré majú múzeá, o aktuálnom stave národnostných múzeí sa realizovala v nadväznosti na správu Ministerstva kultúry SR a v súlade s uznesením Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
Na stretnutí boli prezentované informácie o vývoji a aktuálnom stave jednotlivých múzeí, ako aj o výsledkoch a pozitívach ich činnosti. Zároveň boli identifikované aj niektoré problémové okruhy a sformulované špecifické a spoločné odporúčania.

Výsledkom stretnutia je niekoľko odporúčaní pre zlepšenie stavu národnostného múzejníctva, predovšetkým potreba zvyšovania finančných zdrojov pre múzeá národnostných menšín na odbornú a akvizičnú činnosť.
Podpora odbornej činnosti aj prostredníctvom posilnenia personálneho zázemia národnostných múzeí.
Podpora spolupráce národnostných múzeí s organizáciami národnostných menšín.
Zabezpečenie pravidelného stretávania sa k problematike národnostných múzeí v obdobnom zložení ako pri prebiehajúcom stretnutí, ako aj obnovy činnosti Komisie pre múzejnú dokumentáciu kultúr etnických minorít.  
Opätovná realizácia úspešného spoločného projektu národnostných múzeí „Múzeá a etniká“, ktorý mal mimoriadny význam aj pre väčšinovú spoločnosť, s cieľom podpory povedomia o národnostnej rozmanitosti na Slovensku.
Potreba posilnenia akcentu na používanie jazykov národnostných menšín v činnosti národnostných múzeí s cieľom propagácie jazykovej rozmanitosti na Slovensku, a to aj v oblasti sprístupňovania všeobecných informácií pre verejnosť v jazyku národnostnej menšiny.  

25321