Strieborná pamätná medaila k 15. výročiu založenia Fakulty Stredoeurópskych štúdií

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pri príležitosti osláv 15. výročia založenia Fakulty stredoeurópskych štúdii Univerzity Konštantína filozofa v Nitre udelil dekanke Žofií Bárcziovej, ako znak uznania vysokoodbornej práce, striebornú pamätnú medailu Slovenskej republiky.
 
Vo svojom príhovore vyjadril poďakovanie za vykonanú prácu a pripomenul, že fakulta  rozvíja svoju činnosť v duchu multikulturalizmu a vzájomného porozumenia.  Fakulta ako jediná na Slovensku ponúka študentom štúdium v študijnom programe Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii, čím má nenahraditeľnú úlohu pri profesionálnej príprave zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Prispieva k rozšíreniu základne úradníkov ovládajúcich administratívnu terminológiu v maďarskom jazyku a taktiež pomôže pozdvihnúť jazykovú úroveň úradného styku a jazykového komfortu v menšinovom prostredí. Splnomocnenec preto považuje za dôležité a nevyhnutné, aby medzi úradom splnomocnenca a fakultou sa už teraz existujúca strategická spolupráca aj naďalej rozvíjala a posilňovala. „Prajem Vám pevné finančné zázemie a veľa nadaných študentov k tomu, aby sa fakulta na základe stanovených ideí spred 15 rokov rozvíjala, a aby vedenie fakulty mohlo garantovať jej ďalší úspešný rozvoj“, uviedol na záver László Bukovszky.

25745