Tlač vychádzajúca v menšinovom jazyku

Tituly periodickej tlače v registri MK SR a niektoré podporené v rámci dotačnej schémy Kultúra národnostných menšín alebo Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2017-2018
 

Carissimi - Esély a fogyatékos és egészségkárosodott embereknek  http://www.carissimi.sk/
Tücsök  
Irodalmi Szemle  https://irodalmiszemle.sk/
ATELIER művészeti folyóirat (umelecký magazín) XX. ročník  http://mamsze.sk/category/sajto/
Jó Gazda  http://jogazda.com/
REMÉNY  http://remeny.sk/archivum/
Fórum Társadalomtudományi Szemle 2017 - (Fórum spoločenskovedná revue 2017)  http://forumszemle.eu/
Új Szó  https://ujszo.com/
Alma Mater  http://www.diakhalozat.sk/service/alma-mater/
OPUS - literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku  http://opus-folyoirat.sk/
MIZUJS? - časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku  
KATEDRA - odborný časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky  https://katedra.sk/
Časopis Kalligram  
KULISSZÁK - divadelný odborný časopis  
Gombasecký denník 'Vadalma'  
Kabóca – detský časopis  http://www.kabocalap.com/
Szőrös Kő  http://szorosko.eu/
Cserkész – mesačník maďarských skautov  
Új Nő  https://www.ujno.sk/
Gömörország  http://www.gomororszag.sk/foly%C3%B3irat/tall%C3%B3z%C3%B3/
Kürtös  http://www.gomorilap.sk/tag/kurtos/
Partitúra  http://www.partitura.fss.ukf.sk/?tag=partitura
Csallóköz  
VASÁRNAP  https://ujszo.com/vasarnap
Kassai Figyelő  
Géresi Tájékoztató  
Hírmondó  
Kálvinista szemle  http://www.reformata.sk/sajto/
Honti Lapok  
RÉGIÓ  
Terra Hírújság  http://www.terrahirujsag.sk/
DUNATÁJ  https://www.dunataj.sk/
ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE  http://www.onkormanyzas.sk/onkormanyzatiszemle.html
KLIKK Out  
MAGYARHÁZ  
PARABOLA  
Madiansky hlásnik/Nagymadi Hírmondó  
Nyékvárkony Lapja  
Szalkai Hírlap  
Csiliznyáradi Szemle  
POZSONYEPERJESI HÍRNÖK  
SZEMPONT  
REFORMÁTUS ÚJSÁG  
Teológiai Fórum  
Szótár  
MAGYAR7  https://ma7.sk/
Má+D16:D52ria Rádió  
   
maďarský/slovenský jazyk
Dunajskostredský hlásnik / Dunaszerdahelyi Hírnök  
Fifík  
Castrum Novum  
Párkány és vidéke/Štúrovo a okolie  
fresh  
COOL  
Kráľovské zvesti  
Slovo medzi nami  
Šamorín a okolie / Somorja és Vidéke  
Veľkoúľanský obzor / Nagyfödémesi Láthatár  
VYDRANY naša dedina / HODOS a mi falunk  
Veľká Dobra  
Lehnický hlásnik  
Želiezovský spravodajca/Zselízi Hírmondó  
DELTA  
Svätopeterské ozveny / Szentpéteri visszhang  
Fiľakovské zvesti / Füleki hírlap  
Bielčan  
Spravodajca / Hitközségi híradó  
Trnovecké noviny  
ARDEA, noviny samosprávy obce Gbelce/Köbölkút Község Önkormányzatának hírlapja  
Život pod hradom  
PROPAGAND  
Tvrdošovský spravodaj / Tardoskeddi Hírmondó  
KOŠÚTSKY SPRAVODAJCA / KOSÚTI HÍRADÓ  
Tornaľa a okolie / Tornalja és Vidéke  
Žiriansky spravodajca / Zsérei hírmondó  
Život v Sládkovičove  
Tešedíkovské noviny / Peredi újság  
Chlmecké Názory / Királyhelmeci Nézetek  
CITYSTAR  
ISTER  
Pribetský spravodaj / Perbetei Hírmondó  
SPRAVODAJ / HÍRNÖK  
Novum Naswod  
REČANSKÝ SPRAVODAJ / RÉTEI HÍRVIVŐ  
KOMÁRŇANSKÉ LISTY  
VEĽKOMEDERSKÝ HLÁSNIK / NAGYMEGYERI HÍRMONDÓ  
Mestské noviny SENČAN  
Ahoj Komárno  
U nás v Šarovciach / Nálunk Saroban  
GEMERSKÉ ZVESTI / GÖMÖRI HÍRLAP  
Topoľnícke noviny / Nyárasdi Újság  
Noviny Diakovčanov / Deákiak lapja  
Hlásnik obce Sap / SZAPI hírnök  
MUŽLIANSKY HLÁSNIK / MUZSLAI HÍRMONDÓ  
GRATIS PLUS  
ŽUPNÉ OZVENY  
NOVINY VEĽKEJ PAKY / NAGYPAKAI ÚJSÁG  
Rival  
Janícky spravodaj / Jányoki hírnök  
Noviny Orechová Potôň  
Jasovský občasník  
DENNÍK OBCE TRSTENÁ NA/O - NÁDASDI NAPLÓ  
Obecné noviny - Vízkeleti Újság  
VAJKAI ÚJSÁG - NOVINY PRE VOJKOVČANOV  
Náš Kýrnik/Nagykér infó  
Dvorské noviny / Udvardi újság  
Galantské novinky  
MARCinfo  
HALLO  
Mám prednosť ?  
Hlásnik obce Veľké Dvorníky  
Sárosfai Körkép - Panoráma Blatná na Ostrove  
KOCKY  
PIACI HÍRNÖK/HLÁSNIK MEDZIČILIZSKÝCH FARMÁRSKYCH TRHOV  
   
Rómska národnostná menšina  
rómsky/slovenský jazyk
Romano nevo ľil/ Rómsky nový list /2017/ - 27. ročník kultúrno-spoločenských novín Rómov na Slovensku * Vydávanie a rozširovanie  http://www.romainstitute.sk/sk/romano-nevo-lil/
Myš(u)lienka  
   
Česká národnostná menšina  
Stříbrný vítr – časopis Českého spolku v Košicích  
Knihovnička Recepty  
AeroHobby  
Modelář  
Modelář Extra  
Hobby Historie  
The Weathering Magazine  
LONELY PLANET  
 7  
slovenský/český jazyk 
KOMUNÁLNÍ KOMUNÁLNA TECHNIKA  
Floristika  
TRANSPORT a LOGISTIKA  
REHABILITÁCIA  
Drevársky magazín  
Acupunctura Bohemo Slovaca  
FOREVER  
ZVÁRAČ  
LIEČIVÉ RASTLINY  
WINDSURFER  
ai magazine  
Všetko o bývaní  
Strojárstvo/Strojírenství  
FLASH ART Czech and Slovak Edition  
M ROSA  
Móda revue  
Vitalita  
ROCK HARD  
Magická žena  
Al-Islám  
MAXimum  
ZEM & VEK  
ATM  
Letectví a Kozmonautika  
EVITA magazín  
Antiinfectives News  
PROTIKORUPČNÉ NOVINY  
Liptovskí aktivisti - LIPA  
Ľudia hovoria - Ludé povídajú  
29  
Rusínska národnostná menšina  
Rusyn (Rusín)  https://www.rusyn.sk/
Kolysočka - časopys pro rusyňsky ďity (Kolíska - časopis pre rusínske deti)  
ARTOS  
3  
slovenský/rusínsky/český jazyk
Slovo, časopis gréckokatolíckej cirkvi  https://casopisslovo.sk/
   
slovenský/rusínsky jazyk
NN info Rusín  
Blahovistnik  https://vasiliani.webnode.sk/blahovistnik/
Naše slovo  
   
slovenský/rusínsky/ukrajinský/ruský
ISTINA  
   
Ukrajinská národnostná menšina  
DUKĽA  
Nové žyťťa  
Veselka  
 3  
Ruská národnostná menšina
 
 
Časopis ruskej národnostnej menšiny na Slovensku 'Vmeste' (Spolu)  
Musician  
SLAVICA NITRIENSIA  
3  
Poľská národnostná menšina  
Mesačník Monitor Polonijny  
Wieści z Polski - Novinky z Poľska  
Wieści Gór i Pogórza - Zvesti z hôr a predhor  
3  
Chorvátska národnostná menšina  
Časopis HRVATSKA ROSA  
1  
Bulharská národnostná menšina
 
 
Sanarodnik /Krajan/  
RODEN GLAS/РОДЕН ГЛАС  
2  
Židovská národnostná menšina 
Stetl- kultúrna príloha Spravodajcu ŽNO Komárno v roku 2017  
   
Nemecká národnostná menšina
 
 
Karpatenblatt  – mesačník Nemcov na Slovensku Monatsblatt der Deutschen in der Slowakei  https://karpatenblatt.sk/
Pressburger Zeitung  http://pressburger.eu/
Hurra!  
Slowakische Zeitschrif für Germanistik  
Studia Orientalia Slovaca  
   
slovenský/nemecký/anglický/český/maďarský 
Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 12. ročník  
   

  15093