Účasť na schôdzke OBSE k ľudskoprávnym otázkam

Výročná Implementačná schôdzka k ľudskej dimenzii OBSE (Varšava, 10. – 21. 9. 2018) je tak ako každý rok venovaná hodnoteniu plnenia záväzkov účastníckych štátov OBSE. Na tomto fóre sa každoročne zúčastňujú zástupcovia štátnych orgánov i mimovládnych organizácií z účastníckych štátov OBSE, ako aj medzinárodných organizácií s cieľom zhodnotiť a prediskutovať plnenie záväzkov OBSE v oblasti ľudských práv v účastníckych štátoch OBSE. Organizátormi Implementačnej schôdzky OBSE k ľudskej sú ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) a OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe).
Za Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa na schôdzke v piatok 14. septembra 2018 zúčastnila Alena Kotvanová, riaditeľkaodboru postavenia a práv národnostných menšín ÚSVNM a Zoltán Kovács riaditeľ kancelárie ÚSVNM, v rámci panelov č. 8 a 9 zameraných na toleranciu a nediskrimináciu.
Prvá časť tohto panelu bola venovaná téme: Tolerancia a nediskriminácia a vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám a prevencia agresívneho nacionalizmu, rasizmu a šovinizmu.Úvodné slovo predniesli Prof. Fernand de Varennes, dekan právnickej fakulty Monctonskej univerzity, ktorý je špeciálnym spravodajcom k menšinovým otázkam OSN, Petra Roter, asociovaná profesorka v oblasti medzinárodných vzťahov Ljubljanskej univerzity a bývalá prezidentka Poradného výboru Rámcového dohovoru na ochranu práv národnostných menšín. Slovenská republika nebola ani vo vstupných prezentáciách, ani vo vystúpeniach predstaviteľov občianskej spoločnosti zmieňovaná alebo komentovaná.
Pokračovanie panelu bolo venované téme: vrátane otázok Rómov a Sintov spolu s implementáciou Akčného plánu OBSE zameraného na zlepšenie situácie Rómov a Sintov.Úvodné slovo predniesla Rita Izsák-Ndiaye, členka Výboru OSN pre elimináciu rasovej diskriminácie, Ciprian Necula, analytik a ľudskoprávny aktivista.

25132