Už aj ukrajinská menšina má novozvolených členov a náhradníkov členov výboru

V stredu 12. júla 2017 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo doplňujúce volebné zhromaždenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za ukrajinskú národnostnú menšinu, na ktorom zástupcovia národnostných organizácií, preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín, zvolili členov a náhradníkov výboru za ukrajinskú národnostnú menšinu. Nad jeho priebehom dozerala volebná komisia, ktorej členmi boli zástupcovia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva vnútra SR, Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Z priebehu volebného zhromaždenia bola spísaná notárska zápisnica, v ktorej sú uvedené a  potvrdené tieto výsledky volieb:
 
Za členov výboru boli zvolení:
za ukrajinskú národnostnú menšinu: Pavol Bogdan
                                                     Anton Novák

Za náhradníkov členov výboru boli zvolení:
za ukrajinskú národnostnú menšinu: Roman Dohovič
                                                     Marta Kákoni
 
Všetkých zvolených kandidátov, ktorí získali od národnostných organizácií najväčší počet hlasov v riadnom aj doplňujúcom volebnom zhromaždení, oficiálne vymenuje za členov a náhradníkov členov výboru splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Bukovszky. Mimoriadne zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny v novom zložení je naplánované na 18. júla 2017.

22516