Vláda schválila Správu o postavení a právach národnostných menšín

Po januárovom schválení Správy o stave používania jazykov národnostných menšínza obdobie rokov 2017 - 2018, vláda na stredajšom zasadnutí schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017 – 2018, ktorú pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
 
Ide v poradí už o šiestu správu, ktorá sumarizuje doterajší vývoj v jednotlivých oblastiach dodržiavania práv príslušníkov národnostných menšín, pomenúva oblasti, v ktorých nastal progres, ako aj tie, v ktorých zatiaľ pretrvávajú rezervy či nedostatky. Ďalej mapuje aktuálny stav v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín a v oblasti ich participácie na riešení vecí, ktoré sa ich týkajú.
 
Uplynulé dva roky boli z pohľadu príslušníkov národnostných menšín mimoriadne významné najmä v súvislosti s prijatím strategických a koncepčných dokumentov a s legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa ich postavenia a práv. Rozšírila sa pôsobnosť splnomocnenca o možnosť predkladať návrhy v rámci tvorby legislatívnych a nelegislatívnych opatrení súvisiacich s používaním jazykov národnostných menšín, iniciovať viaceré dôležité legislatívne kroky týkajúce sa dopravných značiek, železníc, vzdelávania štátnych zamestnancov, ako aj zverejnenia prekladov najvýznamnejších právnych predpisov v jazykoch národnostných menšín. Po dlhej dobe sa nastavili základy jednotnej aplikácie jazykových práv národnostných menšín.
 
V oblasti kultúry ide predovšetkým o prijatie zákona o fonde a jeho konštituovanie. Významným posilnením inštitucionálneho zabezpečenia bol vznik Sekcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín v rámci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a započatie prípravy Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030, ktorej súčasťou má byť aj akčný plán s konkrétnymi opatreniami v oblasti miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín na roky 2020 – 2030.
 
V oblasti školstva došlo k významným posunom v budovaní inštitucionálneho zázemia výchovy a vzdelávania detí príslušníkov národnostných menšín. Patrí k nim predovšetkým zriadenie samostatnej Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. K praktickému riešeniu dlhotrvajúcich problémov v tejto oblasti prispeli novely právnych predpisov, ktoré viedli k zvýšeniu normatívu na žiaka základnej školy s vyučovacím jazykom alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, k úhrade cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.
 
László Bukovszky v správe konštatuje, že aj napriek značným pozitívam, vo viacerých oblastiach naďalej pretrvávajú veľké rezervy. Doposiaľ nie sú v plnej miere naplnené zákonné povinnosti v oblasti jazykových práv v praxi. Orgány a inštitúcie, ktoré majú konkrétne oblasti vo svojej gescii, označujú za jeden z najvážnejších dôvodov aktuálneho stavu nedostatok finančných prostriedkov. Preto je potrebné pristupovať k tvorbe rozpočtov orgánov verejnej správy, územnej samosprávy a všetkých povinných subjektov so zreteľom k nevyhnutnosti alokovať finančné prostriedky na odstránenie pretrvávajúcich nedostatkov. Na druhej strane splnomocnenec poukazuje na veľké rezervy pri aplikácii ústavou garantovaných práv menšín v právomoci vyšších územných celkov. ​
 
 

 


26659