Vláda schválila Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2016

Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom rokovaní schválila Správu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2016.

Správa sa zaoberá uplatňovaním práv národnostných menšín zaručených Ústavou SR, medzinárodnými dohovormi, ako aj vnútroštátnym právnym poriadkom, t. j. postavením a právami príslušníkov národnostných menšín, ochranou kultúry národnostných menšín, ich účasťou na riešení vecí verejných, výchovou a vzdelávaním príslušníkov národnostných menšín, ako aj používaním jazykov národnostných menšín. Správa  vychádza z dát a informácií zhromaždených samotným úradom splnomocnenca v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj s ďalšími relevantnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti podpory práv národnostných menšín v Slovenskej republike.

Správa sa zameriava najmä na aktualizáciu údajov, informácií a hodnotení, pričom sa pozornosť koncentruje na tie oblasti, v ktorých nastal oproti minulému roku posun a zároveň sumarizuje základné zistenia a z nich vyplývajúce odporúčania v súvislosti s riešením aktuálnych otázok postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín na ďalšie obdobie. Splnomocnenec víta prijatie tejto správy a túto skutočnosť vníma ako ďalší impulz na účinnú ochranu práv národnostných menšín.

Správa bude prístupná pre verejnosť na internetovej stránke splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny www.narodnostnemensiny.gov.sk v slovenskom aj v anglickom jazyku.

22394