Výbor opätovne odmieta zámer ministerstva kultúry zlúčiť KULTMINOR s ďalším fondom

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na svojom včerajšom riadnom zasadnutí  diskutoval, okrem iného, aj o Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Predseda Výboru a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky informoval členov Výboru, že zo záverov správy vyplýva, že v oblasti uplatňovania práv národnostných menšín naďalej pretrvávajú nedostatky. Okrem vyriešenia nedostatku finančných prostriedkov určených na zabezpečenie menšinovej agendy jednotlivými inštitúciami je dôležité zamerať sa aj na podporu jazykového kompetenčného vzdelávania zamestnancov orgánov nachádzajúcich sa v takzvaných menšinových obciach, ako aj na ďalšiu odbornú a metodickú podporu. Správa bude predložená na rokovanie vlády SR v najbližších dňoch.

Zástupkyňa Ministerstva kultúry SR Beatrix Ordódy predložila výročnú správu o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2020, v ktorej okrem iného skonštatovala, že pandemická situácia výrazne ovplyvnila návštevnosť všetkých múzeí. Príjmy, aj menšinových múzeí, poklesli o 50 percent, čo malo negatívny dopad na viaceré činnosti. Monika Gajdácsová poskytla za ministerstvo školstva informáciu o aktuálnom stave národnostného školstva, z ktorej vyplýva, že v prebiehajúcom školskom roku je v sieti škôl zaradených 357 (11,74%) materských škôl a 249 (12,03%) základných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Ministerstvo vypracovalo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“ pre základné a stredné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny alebo s vyučovacím jazykom slovenským. Momentálne prebieha príprava na vyhlásenie výzvy k rozvojovému projektu „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám“.

László Bukovszky informoval aj o pripravovanom menšinovom zákone, ktorý dostáva čoraz ostrejšie kontúry. Od posledného zasadnutia výboru sa uskutočnili tri stretnutia pracovných podskupín k návrhu tohto zákona. Dve stretnutia sa týkali školstva a jedno sa venovalo téme inštitucionálneho a finančného zabezpečenia, ako aj participácie národnostných menšín. Taktiež predložil správu o tom, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny  zorganizoval v máji onlinerokovanie k Hodnotiacej správe Výboru expertov Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia Stálej misie Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu a zástupkyne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Splnomocnenec vyjadril nádej, že sa medzi menšinami a verejnou správou podarí naštartovať taký efektívny proces, ktorý bude brať viac do úvahy záväzky SR pre jednotlivé menšinové jazyky a vynaloží sa konkrétne úsilie na aplikáciu odporúčaní. Splnomocnenec k tejto téme v blízkej budúcnosti zvolá okrúhly stôl za účasti všetkých zainteresovaných. 

Členovia Výboru na predchádzajúcom zasadnutí vyslovili obavy v súvislosti s informáciou o transformácii Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR) na širšie koncipovaný fond na podporu kultúry menšinových skupín“, ktorého súčasťou sa stane dotačný program Ministerstva kultúry SR „Kultúra znevýhodnených skupín“. Výbor vyjadril nesúhlas s akoukoľvek transformáciou KULTMINOR a požiadal Ministerstvo kultúry SR o stanovisko k predmetnému zámeru. Ministerstvo kultúry vo svojej odpovedi uviedlo, že návrh by vďaka obsahovej blízkosti a menšinovému zameraniu dotačných programov mohol byť pokračovaním úspešnej kultúrnej politiky, resp. uplatňovaním tzv. princípu predĺženej ruky. Ten spočíva v zriaďovaní nezávislých verejnoprávnych dotačných fondov. Členov Výboru stanovisko ministerstva kultúry nepresvedčilo a v pripravenom uznesení konštatujú, že odmietajú tento zámer pre zásadný rozpor v kontexte legislatívneho zámeru zákona o postavení národnostných menšín, ktorý sa pripravuje aj na základe Programového vyhlásenia vlády SR.

28564