Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny očakáva zlepšenie stavu národnostných múzeí

V priestoroch Hotela Bôrik sa 24. mája 2018 uskutočnilo XXIX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Schôdza sa už konala podľa nového Štatútu výboru, čo okrem iného prináša možnosť účasti verejnosti. Predseda výboru László Bukovszky predpokladá, že verejnosť túto možnosť na nasledujúcich zasadnutiach využije.
Zasadnutie výboru sa nieslo v konštruktívnom duchu. Väčšiu diskusiu vyvolali dva body programu. Tajomníčka výboru informovala o výsledkoch práce expertnej skupiny k príprave sčítania obyvateľstva v roku 2021, ktorá má za úlohu predstaviť novú metodiku pre získanie presných dát o národnostných menšinách. Niektorí členovia vyjadrili pochybnosť, či je potrebná zmena metodiky a vyslovili obavy, že by to mohlo uškodiť niektorým národnostiam. Iní členovia, naopak, od takejto zmeny očakávajú presnejšie a lepšie dáta o národnosti a nepredpokladajú, že by to mohlo poškodiť ktorejkoľvek národnostnej menšine. Predseda výboru bude naďalej pravidelne výbor informovať o výsledkoch práce expertnej skupiny pre sčítanie obyvateľstva.

Zástupkyňa ministerstva kultúry informovala o činnosti národnostných múzeí v roku 2017. Členovia zobrali správu na vedomie, vyjadrili však nespokojnosť so stavom niektorých múzeí. Členovia poukázali na podľa nich finančne aj odborne poddimenzovaný stav národnostných múzeí a žiadali systémové riešenia. Splnomocnenec László Bukovszky pripomenul, že okrem financovania je potrebné v niektorých prípadoch riešiť aj priestory múzeí a ako príklad uviedol situáciu Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré  sídli v prenajatých priestoroch. Bukovszky privítal iniciatívny návrh členov Výboru zorganizovať okrúhly stôl s riaditeľmi národnostných múzeí, riaditeľom SNM a predstaviteľmi národnostných menšín. Okrúhly stôl pripraví úrad splnomocnenca v priebehu tretieho štvrťroka tohto roka.

Výbor zobral na vedomie správu riaditeľa Norberta Molnára o činnosti Fondu pre kultúru národnostných menšín, ktorý sa vyjadril aj k medializovaným informáciám. Ďalej si Výbor vypočul informáciu  zástupkyne ministerstva zahraničných vecí o príprave Piatej správy o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ako aj ďalšie aktuálne informácie.

 


Fotogaléria
23643