Výbor pre národnostné menšiny víta prípravu Stratégie rozvoja regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín

Dňa 27. novembra 2018 sa uskutočnilo XXXI. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pod vedením predsedu výboru Lászlóa Bukovszkého, splnomocnenca  vlády SR pre národnostné menšiny. Na tohtoročnom poslednom zasadnutí výbor prerokoval viacero tém, z ktorých najdôležitejšie boli informácie o vstupnej správe k Stratégii rozvoja regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín, o príprave metodiky sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk,  o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ako aj informácie o Správe o stave používania jazykov národnostných menšín
 
Konrád Rigó, štátny tajomník MK SR k Stratégii rozvoja regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín uviedol, že prvýkrát v histórii Slovenska sa pripravuje národná stratégia pre rozvoj regionálnej a menšinovej kultúry, ktorá bude zahrnutá aj do Agendy 2030. Cieľom vznikajúcej stratégie je okrem iného zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov, rozvoj kreativity, udržateľného a efektívneho využitia kultúrneho a kreatívneho potenciálu a ekonomických a prírodných zdrojov. Predpokladaný termín schválenia stratégie je stanovený na jar 2019. Členovia výboru vyjadrili spokojnosť s prípravou stratégie a ocenili doteraz vykonanú prácu.
 
Pred niekoľkými mesiacmi bola založená expertná pracovná  skupina ku sčítaniu obyvateľstva v roku 2021, ktorá pripravovala podklady k pripravovanej metodike sčítania z hľadiska príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk. Generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková informovala o činnosti expertnej pracovnej skupiny a pre výbor zhrnula získané poznatky a jednotlivé stanoviská jej členov, ktoré budú východiskom na vypracovanie konečnej metodiky.
 
Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár informoval, že k 26. novembru 2018 bolo podpísaných spolu 1319 zmlúv a projektov v celkovej výške 6 821 736 €. Ubezpečil členov výboru, že sa podarilo nastaviť a optimalizovať všetky procesy a schémy vo Fonde. Fond má aktuálne zverejnené dve výzvy na rok 2019 a predpokladaný termín zverejnenia poslednej výzvy  je 15. január 2019. Predseda výboru László Bukovszky vyzdvihol vysokú úroveň komunikácie medzi jeho úradom a Fondom, čím sa urýchlil aj podpisový proces zmlúv pre žiadateľov.
 
László Bukovszky predstavil Správu o stave používania jazykov národnostných menšín za roky 2017-2018. Poznamenal, že v niektorých oblastiach sa podarilo zlepšiť naplnenie zákonných povinností orgánov verejnej správy. Vyzdvihol, že oproti roku 2016 významne vzrástol počet zamestnancov obecných úradov v obciach s rómskou národnostnou menšinou, ktorí ovládajú rómsky jazyk. Zber dát prebiehal od augusta do októbra 2018. Úrad oslovil 773 respondentov a správa bude predmetom rokovania vlády SR začiatkom roka 2019.
 
Výbor okrem spomenutých bodov  vzal na vedomie informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám, informáciu o Piatej správe o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a informáciu  podpredsedníčky výboru z 31. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
 
V rámci bodu Rôzne bola prerokovaná Informácia o príprave návštevy Výboru expertov Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, Informácia o pracovnom stretnutí riaditeľov národnostných múzeí na Slovensku so  zástupcami národnostných menšín, Informácia o príprave hodnotiacich správ Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za obdobie rokov 2017 – 2018, Informácia o Minimálnych štandardoch pre národnostné menšiny v EÚ a Informácia o doplňujúcich voľbách do VNMES.

25897