Výchova a vzdelávanie

Právne predpisy

 
Základným právnym predpisom upravujúcim práva národnostných menšín v Slovenskej republike je Ústava Slovenskej republiky. Najdôležitejšie medzinárodné zmluvy v oblasti ochrany práv národnostných menšín, ktorými je Slovenská republika viazaná a majú prednosť pred zákonmi sú Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín a Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov.


Ďalšie významné medzinárodné zmluvy a dokumenty upravujúce práva národnostných menšín, ktorými je slovenská republika viazaná

14754