Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu Rómov

Medzinárodný deň Rómov, ktorý si každoročne pripomíname 8. apríla je príležitosťou nie len pripomenúť  význam a bohatosť rómskej kultúry, tradícií a dejín, ale aj využiť ju na zvýšenie povedomia u majoritnej spoločnosti. Tento deň bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na svojom I. kongrese, ktorý sa konal za účasti Rómov zo 14-tich krajín v dňoch 8. − 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci pripomenuli širokej verejnosti, že sú integrálnou súčasťou európskych krajín už stáročia. Deklarovali prihlásenie sa ku krajine svojho pôvodu − k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu. Zároveň požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného etnického mena Róm/Rómovia.

V Slovenskej republike predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu autochtónnu menšinu. Rómska kultúra a tradície tvoria neoddeliteľnú súčasť našich spoločných kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva Slovenska. Jednou z najnaliehavejších úloh budovania multietnickej a tolerantnej spoločnosti na Slovensku je v tomto zmysle vytvoriť primerané podmienky tak pre sociálnu inklúziu, ako aj pre zachovanie etnickej identity, rozvoj jazyka a kultúrnych hodnôt Rómov a Rómiek žijúcich v Slovenskej republike.
 
V tejto súvislosti sa splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny usiluje a naďalej bude usilovať v rámci svojej pôsobnosti a v tesnej spolupráci so zástupcami rómskej národnostnej menšiny vytvárať čo najvhodnejšie podmienky pre rozvoj kultúry a zachovania identity rómskej národnostnej menšiny na Slovensku.

22106