Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny prijatiu zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny víta rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým schválila zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Jeho prijatím vláda pokračuje v plnení svojich priorít vytýčených v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016  ̶  2020, v ktorom sa zaviazala pokračovať so zmenami aj v oblasti financovania kultúry národnostných menšín, a to prijatím zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín s cieľom zabezpečiť systematickú podporu kultúrnych a umeleckých aktivít všetkých národnostných menšín v Slovenskej republike. Vláda vychádzala pritom zo zámeru podporiť aktivity národnostných menšín žijúcich na území Slovenska, ktoré významnou mierou prispievajú k formovaniu a rozvoju kultúrnej rozmanitosti ako tradičnej a neoddeliteľnej súčasti rozvoja slovenskej spoločnosti.

V tomto zmysle splnomocnenec osobitne víta nový mechanizmus podpory kultúry národnostných menšín, v rámci ktorého si každá menšina môže nastaviť systematickú podporu svojich kultúrnych a umeleckých aktivít. Zvýšením objemu finančných prostriedkov vznikne väčší priestor na zviditeľnenie kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín a prezentácie bohatosti a pestrosti ich kultúry, ako aj ich vzájomnej tolerancie a rešpektu.

Splnomocnenec vyjadruje presvedčenie, že zákon prinesie v oblasti podpory kultúry národnostných menšín systémové riešenia, ktorých konečným cieľom je väčšia stabilita, transparentnosť, využitie istých prvkov kultúrnej samosprávy v danej oblasti a predovšetkým primeraná výška materiálnej podpory so zabezpečením dostatku finančných prostriedkov na rozvoj kultúry i málopočetných národnostných menšín. 

22246