Výzva na registráciu rómskych organizácií

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil výzvu pre rómsku národnostnú menšinu pre registráciu organizácií, ktorých zástupcovia budú voliť členov odborných rád.

Organizácie sa môžu zaregistrovať v elektronickom systéme zverejnenom na webovom sídle fondu ( https://podpora.kultminor.sk/pool/create ) vyplnením formulára a následným poslaním formulára na adresu fondu.
Zaregistrovať sa môžu organizácie, ktoré spĺňajú základnú zákonom stanovenú podmienku, a to že minimálne tri roky preukázateľne pôsobia v kultúre rómskej národnostnej menšiny. Túto skutočnosť je potrebné preukázať relevantným dokladom. Termín registrácie je do 20. mája 2019.

Organizácie sa môžu zaregistrovať len do jednej z troch prioritných oblastí, a to kultúrno-osvetová činnosť, vzdelávacia činnosť, veda a výskum, alebo literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť alebo divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.
Fond nebude akceptovať registráciu organizácie, ak vznikla za posledné 3 roky alebo nevie zdokladovať aktivity, ktoré predpisuje zákon o fonde. Fond môže organizáciu preradiť medzi prioritnými oblasťami, ak sa organizácia zaregistrovala do inej prioritnej oblasti než je uvedené v základných dokumentoch organizácie.

Po zaslaní pozvánky na volebné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v Bratislave v druhej polovici júna 2019 budú mať zaregistrované organizácie možnosť navrhnúť kandidátov za členov odborných rád. Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu je zverejnená tu: http://kultminor.sk/sk/novinky/532-vyzva-na-registraciu-pre-romsku-narodnostnu-mensinu
Registrácia pre ostatných desať menšín sa začne koncom mája 2019, voľby sa uskutočnia koncom augusta 2019. Srbská a bulharská národnostná menšina si už zvolila nových členov odborných rád.

Organizácie príslušných národnostných menšín volia troch členov odbornej rady, zvyšných dvoch členov vymenuje riaditeľ bez návrhu. Organizácie počas volieb rozhodujú aj o tom, či sa zriadi jedna odborná rada pre všetky prioritné oblasti, alebo tri odborné rady, zvlášť pre jednotlivé oblasti príslušnej národnostnej menšiny. Voľby sa uskutočňujú každé dva roky.

26532