XXIV. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v utorok 21. februára 2017 o 11.30 h uskutočnilo XXIV. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Členovia a členky výboru prerokovali viaceré body programu a prijali 1 zásadné stanovisko a nasledovné uznesenia.

Výbor prerokoval a uznesením č. 102 zobral na vedomie Informáciu o činnosti Koordinačnej komisie na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020.
 
Výbor k bodu 4 programu zasadnutia prijal zásadné stanovisko č. 3, ktorým poveril predsedu výboru na vykonanie krokov smerujúcich k transformácii Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny na Radu vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
 
Ďalej výbor uznesením č. 103 zobral na vedomie Vyjadrenie relevantných štátnych orgánov k hodnotiacim správam výboru za rok 2015.
 
Výbor prerokoval a uznesením č. 104 zobral na vedomie Informáciu o dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2017.
 
V rámci bodu rôzne boli členkám a členom výboru poskytnuté Informácie o aktuálne prebiehajúcom legislatívnom procese k materiálom, ktoré sa týkajú národnostných menšín a Informácia o príprave a plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 – 2016.

Fotogaléria
21881