XXV. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v pondelok 29. mája 2017 uskutočnilo XXV. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Členovia a členky výboru prerokovali viaceré body programu a prijali celkovo 6 uznesení. V rámci programu zasadnutia výbor prerokoval a zobral na vedomie Informáciu o prijatí zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý vznikne 1. júna 2017. Informáciu v rámci zasadnutia uviedol a otázky súvisiace s Fondom členom výboru zodpovedal štátny tajomník ministerstva kultúry SR Konrád Rigó. Výbor taktiež prerokoval a zobral na vedomie Informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020.
 
Ďalej výbor zobral na vedomie Informáciu o dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2017, ako aj Informáciu o príprave hodnotiacich správ Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny podľa Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2016. Členky a členovia výboru prerokovali a schválil Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2016. Správu, ktorá  sa zaoberá postavením a právami príslušníkov národnostných menšín, ochranou kultúry národnostných menšín, ako aj ich účasťou na riešení vecí verejných predkladá v zmysle článku 4 ods. 1 štatútu splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny SR každoročne vláde najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
 
Výbor taktiež prerokoval Informáciu o príprave volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. V súlade so štatútom výboru, ktorý stanovuje trojročné funkčné obdobie členov výboru, sa v júni 2017 končí mandát väčšine členov výboru. V tejto súvislosti splnomocnenec informoval, že výzva na registráciu na volebné zhromaždenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny bude zverejnená začiatkom júna 2017 a voľby do výboru sa predbežne uskutočnia začiatkom júla 2017. V rámci bodu rôzne bola členkám a členom výboru poskytnutá Informácia Národnom akčnom pláne Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020, ako aj  informácia o priebehu 62. Kongresu Federálnej únie európskych národnostných menšín (Federal Union of European Nationalities – FUEN), ktorý sa konal 17.− 21. mája 2017 v Rumunsku v Kluži.

Fotogaléria
22312