XXVI. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v utorok 19. septembra 2017 uskutočnilo XXVI. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Členovia a členky výboru prerokovali viaceré body programu a prijali celkovo 3 uznesenia. V rámci programu zasadnutia výbor prerokoval informáciu o vzniku a činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Informáciu v rámci zasadnutia uviedol a otázky súvisiace s Fondom členom výboru zodpovedal riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár.

Výbor taktiež prerokoval informáciu o vzdelávaní v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vyučovaním jazyka národnostných menšín, ktorú poskytla Mária Prékop, riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Ďalej výbor prerokoval a uznesením č. 111 vyjadril opakovane nespokojnosť s nastavením podmienok vyplácania finančných prostriedkov v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2017 a apeluje na príslušné štátne orgány, aby svojim prístupom napomáhali rýchlejšiemu postupu pri uzatváraní zmlúv a zároveň vyzval príslušné štátne orgány, aby interpretácia a aplikácia zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci bola v súlade s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky v oblasti zachovania, podpory a rozvoja národnostných menšín.

Výbor prerokoval a uznesením č. 112 schválil nomináciu zástupcu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za člena Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a zároveň poveril predsedu výboru predložiť tajomníčke výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu  v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania návrh na vymenovanie pána Tibora Tótha za člena Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.

Výbor prerokoval a uznesením č. 113 schválil nomináciu zástupcu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny na vždy prizývaného zástupcu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a zároveň poveril predsedu výboru predložiť tajomníčke Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie návrh na vymenovanie pána Pavla Traubnera za zástupcu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za vždy prizývaného zástupcu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

V rámci bodu Rôzne výbor prerokoval informáciu o príprave hodnotiacich správ Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny podľa čl. 3 písm. f), g), h) Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2016 a informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020.

Fotogaléria
22724