XXVII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v pondelok 20. novembra 2017 uskutočnilo XXVII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Členovia a členky výboru prerokovali viaceré body programu a prijali dve uznesenia. V rámci programu zasadnutia výbor prerokoval informáciu o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorú uviedol riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár.

Výbor taktiež prerokoval informáciu podpredsedníčky Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny z 28. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ďalej informáciu o dotačnom programe Kultúra národnostných menšín za rok 2017, ako aj informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020.
 
Ďalej výbor prerokoval a uznesením č. 114 schválil Plán činnosti Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny na rok 2018 a uznesením č. 115 Hodnotiacu správu o podpore kultúr národnostných menšín za rok 2016, Správu o stave národnostného školstva za rok 2016, Správu o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2016. V tejto súvislosti uložil predsedovi Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny predložiť správy na schválenie Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

V rámci bodu Rôzne výbor prerokoval informáciu o schválení Dodatku č. 4 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, informáciu o príprave Follow-up seminára o implementácií Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike, informáciu o uskutočnení medzinárodného workshopu s názvom Modely participačných mechanizmov príslušníkov národnostných menšín v Európe a informáciu o aktuálnych legislatívnych procesoch týkajúcich sa postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín.  

Fotogaléria
22962