XXVIII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v piatok 9. februára 2018 uskutočnilo XXVIII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Členovia a členky výboru prerokovali viaceré body programu a prijali dve uznesenia.
 
V rámci programu zasadnutia výbor prerokoval a uznesením č. 116 schválil návrh nového zmenia Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. V porovnaní s pôvodným štatútom došlo predovšetkým k zmenám týkajúcich sa vytvorenia dvojkomorového systému, rozšírenia hlasovacieho práva na všetkých členov oboch komôr, úpravy spôsobu prijímania reprezentatívneho stanoviska, určenia okruhu stále prizývaných členov, zmeny jednoročnej periodicity hodnotiacich správ na dvojročnú a predĺženia funkčného obdobia členov výboru z troch na štyri roky.
 
Výbor taktiež prerokoval informáciu z 28. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ďalej vyjadrenie relevantných štátnych orgánov k hodnotiacim správam výboru za rok 2016 a informáciu o novele k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, ktorú poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výbor taktiež prerokoval informáciu o aktuálnom stave národnostného vysielania RTVS, ktorú prezentoval Atilla Lovász, riaditeľ Sekcie národnostného vysielania RTVS a informáciu o dotačnom programe Kultúra národnostných menšín za rok 2017, informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ako aj informáciu o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike.
 
V rámci bodu Rôzne výbor prerokoval Informáciu o iniciatíve Minority SafePack a pri tejto príležitosti uznesením č. 117 odporučil občanom SR, aby svojim podpisom podporili občiansku iniciatívu „Minority SafePack – Milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe. Ďalej výbor v rámci bodu Rôzne prerokoval informáciu o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ako aj informáciu o pláne činnosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na rok 2018.

Fotogaléria
23225