XXX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

5. septembra 2018 sa uskutočnilo XXX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pod vedením jeho predsedu a splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkého. Bolo to prvé rokovanie v súlade s novým štatútom.

Po novom je výbor zložený z dvoch komôr, komory za národnostné menšiny a komory za ústredné orgány štátnej správy. Komora za trinásť národnostných menšín má rovnako ako predtým 23 členov, po novom má každý člen aj hlasovacie právo. V rámci komory za ústredné orgány štátnej správy okrem pôvodných zástupcov štátnej správy po novom pôsobí aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, generálna riaditeľka Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky či riaditeľ odboru ľudských práv Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Všetci členovia tejto komory majú hlasovacie právo, čoho zámerom je zvýšiť zainteresovanosť a zodpovednosť zástupcov štátnej správy.  
Výbor sa rozšíril aj o stále prizývaných členov bez hlasovacieho práva, ktorých agenda prípadne činnosť sa úzko dotýka realizácie národnostnej politiky. Do tejto skupiny patrí aj verejná ochrankyňa práv, zástupca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, podpredseda Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín; výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva, zástupca Rozhlasu a televízie Slovenska, zástupca Združenia miest a obcí Slovenska, zástupca Únie miest Slovenska, zástupca Združenia samosprávnych krajov SK 8, ako aj dvaja odborníci preukázateľné pôsobiaci v oblasti postavenia a práv národnostných menšín.

Splnomocnenec a predseda výboru László Bukovszky sa pri tejto príležitosti vyjadril, že vďaka novému zloženiu očakáva vyššiu efektivitu práce tejto jedinej participačnej platformy národnostných menšín.

24883