XXXIII. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny: Národnostné múzeá musia viac zodpovedať požiadavkám 21. storočia

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na XXXIII. zasadnutí prerokoval 10 riadnych bodov a v rámci bodu Rôzne boli prezentované 4 informácie. Výbor si okrem iného zvolil aj nového podpredsedu, ktorým sa stal Milan Ján Pilip zástupca rusínskej národnostnej menšiny. Najdiskutovanejšími bodmi boli informácia o zákone o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a informácia o výročných správach o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2018, ale aj predložená, už v poradí šiesta, Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017 – 2018.
 
Riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková informovala, že zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 je pred parlamentom, ale samotná právna úprava obsahuje len zoznam tém, nie štruktúru formulára, ktorý  bude bezprostredne riešiť otázky týkajúce sa menšín. Návrh formulára sa očakáva v októbri. Prisľúbila členom výboru, že pred jeho predložením do medzirezortného pripomienkového konania budú mať možnosť pripomienkovať. Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis prezentoval výročnú správu o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2018. Uviedol, že medzi najdôležitejšie úlohy patrí zatraktívnenie niektorých expozícií, ktoré budú viac odrážať požiadavky 21. storočia a vyriešenie stavu budov múzeí rómskej a rovnako rusínskej kultúry. Predstavitelia menších národností, hlavne srbskej, apelovali na generálneho riaditeľa, aby sa vytvoril priestor na ich prezentáciu, maďarská menšina žiadala viac maďarských sprievodných textov a lepší prístup k audio sprievodcom. 
 
Výbor prerokoval a jednohlasne schválil Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017 – 2018, ktorá sa pripravila v zmysle štatútu splnomocnenca vlády SR pre národnostne menšiny. Schválený materiál bude v blízkej budúcnosti predmetom rokovania vlády Slovenskej republiky. Taktiež zobral na vedomie Informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 -2020. Uznesením uložil členom výboru za štátnu správu, aby dvakrát do roka predkladali na zasadnutiach výboru informáciu o plnení záväzkov vyplývajúcich z Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy a informáciu o plnení záväzkov vyplývajúcich z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy.

(Na fotke vedľa splnomocnenca stojí nový podpredseda Milan Ján Pilip)

26619