Začína sa jazykové vzdelávanie štátnych zamestnancov v maďarskom a rusínskom jazyku

Jazykové práva národnostných menšín sú základom zachovania a rozvoja ich identity. Za posledné obdobie je potešujúce, že aplikácia jazykových práv sa zlepšuje takmer v každej oblasti. V zmysle zákona môže občan v úradnej komunikácii so samosprávou a štátnou správou používať v ústnej ale aj v písomnej forme jazyk menšiny. Najväčší problém pre orgány verejnej správy, aby vyhoveli litere zákona, je chýbajúca zjednotená odborná terminológia v menšinových jazykoch, chýbajúce dvojjazyčné formuláre a nedostatočný počet jazykovo vybavených úradníkov.
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa dlhodobo snaží odbúravať tieto existujúce bariéry pri presadzovaní jazykových práv a hľadať optimálne riešenia. V tomto úsilí sa dosiahol ďalší historický míľnik a od konca mája sa začína vzdelávanie štátnych zamestnancov pod názvom Rozvoj maďarsko-slovenskej a rusínsko-slovenskej bilingválnej kompetencie z administratívnych žánrov.
Základy rozvoja vzdelávania i v menšinových jazykoch boli položené v minulom roku, kedy na základe iniciatívy splnomocnenca sa do Vyhlášky Úradu vlády SR č. 126/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov, zapracovala aj možnosť kompetenčného vzdelávania v jazyku národnostnej menšiny. Za ostatné obdobie splnomocnenec inicioval niekoľko viacstranných rokovaní s Ministerstvom vnútra SR, Fakultou stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove s cieľom nájsť optimálne mechanizmy pre jazykové vzdelávanie zamestnancov.
V zmysle záverov spomínaných rokovaní, sa kompetenčné vzdelávanie v maďarskom jazyku pre okresné úrady Šaľa, Galanta, Senec, Nové Zámky, Komárno a Dunajská Streda začína koncom mája a potrvá približne mesiac. Ďalšie kolo pre okresné úrady Rimavská Sobota a Rožňava sa uskutoční v mesiacoch september a október. Predmetného kompetenčného vzdelávania sa zúčastní celkom 59 zamestnancov.
Jazykové kompetenčné vzdelávanie v rusínskom jazyku sa pre 8 zamestnancov uskutoční v priestoroch Okresného úradu Medzilaborce v mesiacoch september a október. Pri obidvoch jazykoch sa témy vzdelávania budú venovať komunikácii a rétorike, bilingválnej úradnej korešpondencie, pravopisu a metodike prekladu.
„Myslím si, že efektívna a otvorená verejná správa musí slúžiť každému občanovi a jazyková bariéra nesmie byť prekážkou. Občan právom očakáva, že úradníci budú nápomocní nie len v striktne vymedzených právomociach, ale ústretovosť budú brať za samozrejmosť v čo najširšom ponímaní. Tento historický krok napomáha napĺňaniu tejto vízie. Verím, že v blízkej budúcnosti sa takáto forma vzdelávanie štátnych zamestnancov naštartuje aj v ostatných rezortoch” zdôraznil László Bukovszky.
 
26620