Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku - § 24

§ 24
Informovanie voličov


(1) Obec najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb doručí každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti /8/ a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

(2) Obec podľa osobitného predpisu12a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.12a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
26590