Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí - § 27

§ 27
Informovanie voličov


(1) Obec najneskôr 25 dní pred dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

(2) Obec podľa osobitného predpisu5a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.“.


5a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
26587