Zákony v menšinových jazykoch na portáli SLOV-LEX

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky považuje za dôležité, aby príslušníci národnostných menšín na Slovensku mohli plnohodnotne aplikovať svoje jazykové práva i v úradnom styku. Častou prekážkou je, že chýba jednotná odborná terminológia v menšinových jazykoch. Jednotná terminológia používaná v úradnom styku pomáha orgánom verejnej správy pri tvorbe dvojjazyčných formulárov a tlačív, ale pozitívne vplýva i na jazykové vybavenie príslušníkov menšín.

Pre naplnenie tohto cieľa bolo dňa 1. februára tohto roka zriadených päť pracovných poradných skupín pre maďarský, rómsky, rusínsky, ukrajinský a nemecký jazyk. Členovia pracovných skupín sú odborníci z oblasti práva a jazykovedy. 

Hlavnou úlohou pracovných skupín je príprava podkladových materiálov k zabezpečeniu jednotnej odbornej terminológie v jazyku menšiny, podkladov k informatívnym jazykovým mutáciám relevantných legislatívnych textov, úradných formulárov, tlačív a podkladov k metodickým materiálom v oblasti používania jazykov národnostných menšín. Slovensko prijatím Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov sa zaviazalo „sprístupniť v menšinových  jazykoch najdôležitejšie vnútroštátne predpisy a tie, ktoré sa dotýkajú osôb používajúcich tieto jazyky, ak predmetné texty neboli sprístupnené inak“.

Pracovné skupiny v priebehu septembra dokončili prvú fázu prípravy odbornej terminológie a preklad právnych noriem. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky technicky pripravilo zverejnenie týchto prekladov na právnom a informačnom portáli SLOV-LEX. Zverejnené legislatívne normy sa týkajú menšinových práv. Do konca roka vo všetkých 5 uvedených jazykoch budú zverejnené preklady vybraných 8 právnych noriem.

Zverejnené právne normy v jazykoch národnostných menšín majú vo vzťahu k ekvivalentu v štátnom jazyku informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Treba však poukázať na to, že tieto preklady svojou jednotnou terminológiou zabezpečujú základnú podmienku správneho informovania občanov o ich obsahu v ich materinskom jazyku a zabezpečujú ich autenticitu.

V budúcom roku pracovné skupiny budú pokračovať v tejto činnosti, tzn. prekladaním najdôležitejších vnútroštátnych právnych predpisov a v stanovení odbornej terminológie v zmysle memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Úradom vlády SR.
 Preklady zákonov v testovacej prevádzke sú dostupné: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy-v-jazyku-narodnostnych-mensin
 

Fotogaléria
25525