Zasadal menšinový Výbor: Bude sa aktualizovať koncepcia menšinového vysielania RTVS - má viac reflektovať na požiadavky menšín

Pod vedením predsedu Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnilo jesenné zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Výbor sa okrem iných tém zaoberal s prioritne sčítaním obyvateľstva a koncepciou rozvoja menšinového vysielania v RTVS.

Generálna riaditeľka Sekcie sociálnej štatistiky a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková informovala členov Výboru o pripravovanej komunikačnej kampani, v rámci ktorej v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny budú propagovať aj dôležitosť priznania si národnosti a materinského jazyka. Splnomocnenec László Bukovszky prisľúbil pomoc pri prekladoch propagačných materiálov do piatich menšinových jazykov, ktorých jednotný dizajn zabezpečí štatistický úrad. Ivančíková ďalej informovala, že elektronický sčítací formulár bude aj v menšinových jazykoch  prístupný od 21. septembra. Zámerom štatistického úradu je v priebehu jedného týždňa overiť zrozumiteľnosť formulárov pre verejnosť a v nasledujúcom kroku otestovať prácu v teréne, v rámci ktorej sa zamerajú aj na marginalizované komunity.   

Nadväzujúc na augustové spoločné stretnutie zástupcov Výboru a Rady RTVS sa zasadnutia Výboru zúčastnil aj Martin Kákoš podpredseda Rady RTVS a členovia Rady RTVS Ildikó Nagy a Dóra Húshegyiová. Výbor dlhodobo kritizuje prístup vedenia RTVS k menšinovému vysielaniu. Nazdávajú sa, že RTVS porušuje zákon tým, že v celkovom vysielacom čase nie je proporčne zastúpený menšinový podiel, pričom vysielací čas nie je pevne stanovený a národnostné redakcie sú personálne a finančne poddimenzované. Kákoš upozornil, že Rada sa kontinuálne zaoberá neuspokojivým stavom menšinového vysielania, o  čom svedčia aj výročné správy RTVS. Vyslovil názor, že určité zlepšenia nastali, ale nepovažuje ich za uspokojivé.  Z tohto dôvodu Rada RTVS na augustovom zasadnutí dala za úlohu generálnemu riaditeľovi RTVS pánovi Rezníkovi aktualizovať do konca októbra koncepciu menšinového vysielania. Výbor prediskutoval možný rozvoj menšinového vysielania a dohodlo sa, že zástupcovia menšín poveria odborníkov zo svojich radov, ktorí s riaditeľom Sekcie národnostného vysielania Attilom Lovászom prediskutujú novú koncepciu rozvoja menšinového vysielania.

Generálna riaditeľka Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Gajdácsová informovala, že dlhé roky pripravovaná učebná kniha „Zoznámme sa, národnostné menšiny“, ktorá má slúžiť pre žiakov slovenských škôl, aby získali poznatky o národnostných menšinách, je hotová a prekladá sa do maďarčiny. Členovia Výboru pripomenuli, že kniha je prioritne určená pre slovenské školy, preto nevidia dôvod, aby sa naďalej odďaľoval proces jej zaradenia do vyučovania. V tejto súvislosti preto Výbor požiadal Štátny pedagogický ústav neodkladne finalizovať a zverejniť učebný materiál „Zoznámme sa, národnostné menšiny“, aby mohol byť zaradený do učebných osnov.
 
 

Závery XXXVIII. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

konaného 9. septembra 2020 v priestoroch Účelového zariadenia vlády SR Hotel Bôrik
 
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej aj ako „výbor“) na XXXVIII. zasadnutí prerokoval v rámci programu celkovo 8 riadnych bodov.
 
Výbor:
  • prerokoval a uznesením č. 165 zobral na vedomie Správu o príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021;
  • prerokoval a uznesením č. 166 zobral na vedomie Správu o spoločnom zasadnutí zástupcov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a Rady Rozhlasu a televízie Slovenska;
  • prerokoval a uznesením č. 167 zobral na vedomie Informáciu o Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2019 – 2020;
  • prerokoval Informáciu o Akčnom pláne ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 a uznesením č. 168 k aktivite 5 operačného cieľa 3 Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám požiadal Štátny pedagogický ústav neodkladne finalizovať a zverejniť učebný materiál „Zoznámme sa, národnostné menšiny“, aby mohol byť zaradený do učebných osnov.
 
V bode Rôzne výbor prerokoval:
  • informáciu o aktivitách splnomocnenca týkajúcich sa zlepšenia aplikácie jazykových práv národnostných menšín;
  • informáciu o doplňujúcich voľbách náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku a nemeckú národnostnú menšinu.

27885