Závery XXIX. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny konaného 24. mája 2018

Výbor prerokoval Informáciu o príprave metodiky sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk v súlade s Národným akčným plánom sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Účastníci sa dohodli, že členovia výboru budú naďalej pravidelne informovaní o postupe prác pri príprave uvedenej metodiky.
 
Výbor prerokoval a uznesením č. 118 zobral na vedomie Informáciu o príprave materiálu Piata správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike. Týmto uznesením taktiež zobral na vedomie, že Piata správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike bude po jej finalizácii predložená na rokovanie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Uvedenú informáciu prezentovala Barbara Illková, generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 
Výbor prerokoval a uznesením č. 119 zobral na vedomie Informáciu o činnosti národnostných múzeí na Slovensku za rok 2017 a zároveň poveril predsedu výboru pre národnostné menšiny, aby zorganizoval pracovné stretnutie s riaditeľmi národnostných múzeí, generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea a zástupcom Ministerstva kultúry SR za účasti zástupcov národnostných menšín, ktoré majú múzeá, a to v treťom štvrťroku 2018. Informáciu na zasadnutí výboru prezentovala zástupkyňa Ministerstva kultúry SR v zastúpení Radoslava Ragača generálneho riaditeľa Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR.
 
Výbor prerokoval a uznesením č. 120 zobral na vedomie Informáciu o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorú prezentoval Norbert Molnár, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
 
Výbor prerokoval a uznesením č. 121 zobral na vedomie informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky2016 – 2020.
 
Výbor prerokoval návrh nového Rokovacieho poriadku Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Členovia výboru prerokovali návrh zmien pracovnej verzie a zhodli sa na tom, že je potrebné vytvoriť dostatočný časový priestor na posúdenie súladu tohto návrhu s novým znením štatútu výboru. Uvedená pracovná verzia bude zaslaná členom výboru na pripomienkovanie a následne na hlasovanie procedúrou per rollam.

V rámci bodu Rôzne boli prerokované Informácia o aktivitách splnomocnenca v oblasti aplikácie jazykových práv príslušníkov národnostných menšín, ako aj Informácia o procese prípravy Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2017 – 2018.

23655